Korepetycje z matematyki

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, szkoła branżowa), którzy mają trudności w uczeniu się matematyki. W zajęciach mogą uczestniczyć również ci uczniowie, którzy chcą utrwalić poznane na lekcjach matematyki umiejętności.

Kwalifikacja dzieci jest nieodpłatna i odbywa się przed rozpoczęciem zajęć, w ramach indywidualnego spotkania z osobą prowadzącą.

Celem zajęć jest przede wszystkim:

 • przełamanie strachu przez matematyką
 • przywrócenie wiary we własne możliwości i umiejętności matematyczne
 • ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych
 • ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki
 • uzupełnienie braków w wiadomościach matematycznych
 • rozwijanie logicznego myślenia i formułowania wniosków
 • wyrabianie nawyku sprawdzania poprawności otrzymanych wyników i ewentualnego korygowania błędów
 • rozwijanie umiejętności czytania tekstów matematycznych ze zrozumieniem

Podczas zajęć uczniowie będą mieli możliowość:

 • rozwijania sprawności rachunkowej
 • poznawania pojęć oraz własności matematycznych adekwatnych do danego poziomu nauczania
 • rozumienia pojęć i własności matematycznych
 • stosowania poznanych pojęć i własności matematycznych do rozwiązywania typowych zadań
 • rozwijania umiejętności uzasadniania poprawności rozwiązań
 • rozwijania umiejętności posługiwania się językiem matematycznym
 • nabywanie umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy

Zajęcia te odbywać się będą raz w tygodniu po 50 minut indywidualnie lub w grupach 4 – 6 osobowych.

Close Menu