Flat Preloader Icon

Progres Pszczyna – badania psychologiczne, psycholog, psychoterapia, pedagog, nauka czytania

Diagnoza

Diagnoza sprawności intelektualnej dzieci i młodzieży. Diagnoza sprawności intelektualnej pozwala określić tzw. IQ, czyli iloraz inteligencji osoby badanej. Prowadzona jest za pomocą wystandaryzowanych i znormalizowanych testów psychologicznych.

Diagnoza wykonywana jest od 2 rż. Diagnoza funkcjonalna pozwala ocenić funkcjonowania osoby w różnych obszarach, np. motoryki dużej i małej, samodzielności, spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej, komunikowania się i mowy, emocji i relacji społecznych. Uzyskane wyniki są odnoszone do norm przewidzianych dla wieku. Diagnoza pozwala na wskazanie mocnych i słabych stron osoby.

Na podstawie otrzymanych wyników badań, sporządzamy opis wyników.

Wydajemy opinie do przedszkoli, szkół, Sądu, komisji orzekania o niepełnosprawności, Orzeczeń w publicznych poradniach i inne w zależności od potrzeb.

W zalezności od wieku dziecka oraz zgłaszanych trudności wykonujemy badanie pedagogiczne okreslajace poziom umiejetnosci dydaktycznych dziecka wzgledem jego norm wiekowych i podstawy programowej. Diagnozujemy rowniez w kierunku odroczenia , dysleksjii, dysgrafii, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostosowania wymagan edukacyjnych do potrzeb dziecka itp.

Okreslamy dokladnie przyczyne trudnosci dziecka i dopasowujemy odpowiednia terapie.

Na podstawie otrzymanych wyników badań, sporządzamy opis wyników.

Wydajemy opinie do przedszkoli, szkół, Sądu, komisji orzekania o niepełnosprawności, Orzeczeń w publicznych poradniach i inne w zależności od potrzeb.

Diagnoza pedagogiczna pozwala analizować przyczyny trudności w uczeniu się i wskazać podłoża tych trudności. Uzyskane podczas badania informacje służą do określenia poziomu wiedzy i umiejętności w stosunku do wymagań programowych obowiązujących na danym etapie kształcenia. Po wykonaniu badania formułowane są wnioski i badany otrzymuje zalecenia do pracy.

Diagnoza w kierunku występowania zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) obejmuje:

 • szczegółowy wywiad dotyczący rozwoju dziecka oraz wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji,
 • badanie audiometrii tonalnej, czyli ocenę czułości słuchu dziecka (sprawdzenie, czy dziecko nie ma niedosłuchu),
 • ocenę wyższych funkcji słuchowych baterią specjalistycznych testów (baterią znormalizowanych testów ATS Neuroflow® lub Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS.

Jeśli Twoja pociecha należy do grupy dzieci…

 • z nadmierną lub zbyt małą wrażliwością na bodźce sensoryczne (dotykowe, wzrokowe, słuchowe, węchowe i smakowe oraz ruch),
 • nadaktywnych ruchowo lub unikających aktywności ruchowej,
 • impulsywnych lub wycofanych,
 • ze słabą koncentracją uwagi,
 • opóźnieniami i dysharmoniami w rozwoju ruchowym, problemami z koordynacją,
 • opóźnieniem rozwoju mowy,
 • trudnościami w nauce,
 • słabą organizacją zachowania,
 • towarzyszącym niskim poczuciem własnej wartości


…zgłoś się na diagnozę integracji sensomotorycznej.

Diagnoza poprzedza podjęcie terapii i obejmuje: wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju sensorycznego i psychomotorycznego dziecka, wypełnienie Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego, obserwację dziecka w trakcie wykonywania prób motorycznych (Obserwacja Kliniczna), wybrane przez terapeutę testy i kwestionariusze. Po zakończeniu diagnozy terapeuta sporządza raport, który oprócz wyników badania zawiera wskazówki do pracy terapeutycznej z dzieckiem.

Komputerowy test Moxo to obiektywne i wiarygodne narzędzie wspierające diagnozę ADHD. Pozwala na diagnozę podstawowych symptomów ADHD, a mianowicie:

 • zaburzeń uwagi (A),
 • czasu reakcji (T),
 • impulsywności (I)
 • oraz nadaktywności (H).


Test jest przygotowany i znormalizowany dla dwóch grup wiekowych: dzieci w wieku 7-12 lat oraz młodzieży i dorosłych w wieku 13-60 lat.
Moxo mierzy rzeczywiste reakcje badanego, a następnie odnosi je do norm i wylicza wyniki dla każdej z badanych sfer. Uzyskane wyniki są obiektywne. Pozwalają określić w jakim zakresie dziecko ma największe trudności i jakie czynniki zakłócające mają na niego największy wpływ. To z kolei ułatwia planowanie terapii, powala wybrać obszar, od którego należy rozpocząć pracę.

Jak podają twórcy testu „Moxo pozwala ocenić skuteczność terapii oraz zastosowanych leków. Test Moxo może być wykonany wielokrotnie w różnych odstępach czasu, a wyniki pomiarów pozwalają jednoznacznie ocenić efekty podjętego leczenia. Dzięki temu wspomaga on nie tylko samą diagnozę, ale także planowanie oraz modyfikację terapii i farmakoterapii dla badanego”.

Nasza Placówka podlega pod kontrolę Kuratorium Oświaty.

JAKO NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WYDAJEMY OPINIĘ W SPRAWIE:

 • SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI SZKOLNYCH – DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSKALKULIA
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych
 • gotowości szkolnej


Opiniujemy na potrzebę orzecznictwa, sądu, lekarza itp.

Pracujemy tylko na najnowszych, rekomendowanych narzędziach diagnostycznych.