Flat Preloader Icon

Progres Pszczyna – badania psychologiczne, psycholog, psychoterapia, pedagog, nauka czytania

Terapia

Oferta skierowana jest do osób borykających się z różnego rodzaju trudnościami (poznawczymi, emocjonalnymi, społecznymi), które utrudniają im prawidłowe funkcjonowanie.

Proponujemy zajęcia terapeutyczne dla osób z obniżoną samooceną, po traumach, z lękami, moczeniem mimowolnym. Praca z dzieckiem różni się, w zależności od zgłaszanych problemów, wieku i rzeczywistego poziomu funkcjonowania.

Zajęcia mają charakter indywidualnych spotkań z psychologiem. Podjęcie terapii poprzedza spotkanie z rodzicami.

Terapia pedagogiczna ma na celu niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, u których występują zaburzenia i nieprawidłowości rozwojowe, w tym także trudności w uczeniu się. osłabioną percepcją słuchową i koncentracją. Proponujemy zajęcia dla dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz młodzieży. Terapia może mieć charakter indywidualny, bądź grupowy oraz inne zajęcia w zależności od potrzeb.

Oferowane formy terapii indywidualnej:

 • terapia przygotowująca dzieci do rozpoczęcia edukacji szkolnej,
 • terapia dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania,
 • terapia dzieci mających trudności z poprawną pisownią,
 • rehabilitacja wyższych funkcji słuchowych, czyli zajęcia terapeutyczne dla dzieci z wadą słuchu, Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego lub osłabioną percepcją słuchową,
 • terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • terapia ręki.

Psychoterapia polega na leczeniu zaburzeń psychicznych, rehabilitacji i profilaktyce zaburzeń psychicznych specyficznymi metodami psychoterapeutycznymi, w oparciu o unikalną, specyficznie oddziałującą relację pacjenta z psychoterapeutą, tj. specjalistą mającym określone kwalifikacje i kompetencje (Polska Federacja Psychoterapii).

W naszym Centrum pracują psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci prowadzący terapię indywidualną, terapię par oraz terapię rodzinną.

Terapia skierowana jest do niemowląt, małych dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży i dorosłych.

Proponujemy:

 • terapię i diagnozę prostego opóźnionego rozwoju mowy,
 • terapię i diagnozę wad wymowy,
 • terapię niedokształcenia mowy o typie afazji,
 • terapię wad wymowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, porażeniem mózgowym,
 • terapię wybiórczości pokarmowej (stymulacja sensoryczna aparatu artykulacyjnego, karmienie terapeutyczne)
 • terapię miofunkcjonalną wg Anity Kitel. Jest to terapia dzieci i dorosłych z zaburzeniami w zakresie zaburzeń miofunkcjonalnych m.in. niedomykalność ust, ślinienie, seplenienie międzyzębowe, problemy z pionizacją języka, wady zgryzu
 • ETT-HNO Elastic Terapeutic Taping. Kinesiotepig w logopedii metoda wspomagajaca funkcjonowanie mięśni. Polega na sensorycznym oddziaływaniu na układ mięśniowo-powięziowy w obszarze: dysfunkcji skroniowo żuchwowych, problemach z domykaniem
  ust, wsparciu w wadach wymowy, stabilizacja żuchwy, bruksizm,
 • terapię sensomotoryczną i korekcję dysfunkcji ustno-twarzowych wg dr Anny Regner.

Mózg każdego z nas stale odbiera, porządkuje i przetwarza informacje zmysłowe (uzyskane przez dotyk, czucie głębokie, zmysł równowagi, wzrok, słuch, węch i smak), aby połączyć je ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, a w końcu odpowiedzieć na nie właściwym zachowaniem. Ten proces nazywamy integracją sensoryczno-motoryczną. Zaburzenia integracji sensorycznej są częstą przyczyną występujących u dzieci problemów w rozwoju, zachowaniu, a także nauce szkolnej. Terapia SI polega na dostarczeniu kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, działających korekcyjnie na układ nerwowy dziecka. Zajęcia prowadzone są na specjalistycznym sprzęcie. Terapia jest dla dziecka „naukową zabawą”.

Terapia integracji sensorycznej jest adresowana do dzieci:

 • z nadmierną lub zbyt małą wrażliwością na bodźce sensoryczne (dotykowe, wzrokowe, słuchowe, węchowe i smakowe oraz ruch)
 • nadaktywnych ruchowo lub unikających aktywności ruchowej,
 • impulsywnych lub wycofanych,
 • ze słabą koncentracją uwagi,
 • opóźnieniami i dysharmoniami w rozwoju ruchowym, problemami z koordynacją,
 • opóźnieniem rozwoju mowy,
 • trudnościami w nauce,
 • słabą organizacją zachowania,
 • towarzyszącym niskim poczuciem własnej wartości.


Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza integracji sensorycznej. Diagnoza obejmuje: wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju sensorycznego i psychomotorycznego dziecka, wypełnienie Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego, obserwację dziecka w trakcie wykonywania prób motorycznych (Obserwacja Kliniczna), wybrane przez terapeutę testy i kwestionariusze. Po zakończeniu diagnozy terapeuta sporządza raport, który oprócz wyników badania zawiera wskazówki do pracy terapeutycznej z dzieckiem.

Terapię Integracji Międzypółkulowej prowadzimy w oparciu o program „Dziecko w równowadze” autorstwa Renaty Borowieckiej. Program obejmuje ćwiczenia ukierunkowane na usprawnianie interakcji układu słuchowego, motorycznego i układu równowagi.

Jak podaje jego autorka program tworzy podstawy dla prawidłowego odbierania i reagowania na bodźce wielozmysłowe kształtując kompetencje neurofizjologiczne dziecka dla prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych, skutecznych procesów uczenia i komunikacji.

Rozpoczęcie terapii poprzedza ocena istotnych dla dzieci z APD umiejętności jak: równowaga, koordynacja, przekraczanie środkowej linii ciała i inne.

Program „Dziecko w równowadze” skierowany przede wszystkim do dzieci w wieku szkolnym z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (APD).

Jest bardzo dobrym dopełnieniem treningów słuchowych takich jak Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena, Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow, trening metodą Tomatisa.

Terapia ręki indywidualne działania i ćwiczenia umożliwiające usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. Celem terapii ręki jest m.in.: poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni.

Terapia ręki – wskazania

Wskazaniem do terapii ręki są m.in:

 • trudności w planowaniu ruchowym,
 • problemy z koordynacją pracy rąk,
 • problemy z nauką samoobsługi, jak ubieranie się, zapinanie guzików,
 • nieadekwatne dostosowanie siły i szybkości ruchów do wykonywanej czynności,
 • zaburzenia sprawności grafomotorycznej – dziecko nie lubi lub nie umie wycinać, rysować, malować, ma niedokładne i niestaranne pismo,
 • trudności w trzymaniu kredek ołówka, innego narządu piszącego ,przedmioty wypadają z dłoni lub przebijają kartkę pod ich naciskiem,
 • trudności z koncentracją,
 • nieprawidłowa postawa ciała,
 • niechęć do dotykania różnych faktur,
 • zaburzenia koordynacji oko–ręka,
 • zbyt wolne lub zbyt szybkie tempo wykonywania różnych czynności manualnych, co prowadzi do niestaranności,
 • zaburzenia napięcia mięśniowego w obrębie obręczy barkowej lub całego ciała (wzmożone bądź obniżone napięcie mięśniowe).


Trudności te wpływają na obniżoną jakoś pisma, pismo jest nieestetyczne lub nieczytelne, dziecko nie nadąża zapisywać, boli go ręka. Prace plastyczne dzieci są mało estetyczne. Dziecko ma trudności z samoobsługą itp.

Indywidualna Stymulacja Słuchu została stworzona przez duńskiego nauczyciela i psychologa dra Kjelda Johansena. Jest programem opierającym się na szczegółowej diagnozie wykonywanej na audiometrze. Dzięki tej metodzie możemy pobudzać ośrodki w mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie słuchowe specjalnie przygotowaną muzyką instrumentalną. Jest ona tak skomponowana, by obejmować swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji słuchowej, dzięki czemu człowiek może nauczyć się słyszeć dźwięki o tej częstotliwości, które wcześniej uchodziły jego uwadze. Nawet dziecko, które normalnie słyszy (ma prawidłowy słuch fizjologiczny) może mieć problem z przetwarzaniem bodźców słuchowych.

Trening słuchowy adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
 • z nadwrażliwością na dźwięki,
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi,
 • z dysleksją i innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z trudnościami w nauce matematyki,
 • z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania słuchowego,
 • z wadą słuchu
 • z zaburzeniami integracji sensomotorycznej,
 • z ADHD,
 • z trudnościami w rozumieniu ivzapamiętywaniu instrukcji oraz poleceń,
 • z AUTYZMEM, Zespołem Aspergera i powiązanymi zaburzeniami,
 • z problemami z zasypaniem, niespokojnym snem,
 • wspomaga proces nauki języków obcych.

A także osób dorosłych w sytuacji:

 • osłabionej koncentracji uwagi,
 • stresu,
 • okresu przekwitania,
 • podczas nauki języków obcych.

Neuroflow® Aktywny Trening Słuchowy jest skierowany do dzieci i młodzieży z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń już od 4 roku życia. Został opracowany przez polskich specjalistów na podstawie najnowszych osiągnięć naukowych.

Neuroflow® Aktywny Trening Słuchowy usprawnia procesy komunikowania i uczenia się. Rozwija rozumienie słuchanego tekstu, uważność i pamięć krótkotrwałą. Dodatkowo trening stymuluje rozwój prawidłowej artykulacji oraz sprawności narracyjnej, a w onsekwencji rozwija umiejętność swobodnego wypowiadania się.

Program ćwiczeń jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego pacjenta. Tempo pracy i stopnień trudności są modyfikowane, tak aby zadania nie były zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy ma zazwyczaj trzy etapy, które łącznie trwają około ośmiu miesięcy. Każdy etap poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której specjaliści przygotowują indywidualny program ćwiczeń. Sesje treningowe powinny odbywać się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Uzupełnieniem treningu słuchowego powinny być ćwiczenia utrwalające schemat ciała, orientację w przestrzeni, ćwiczenia równoważne, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych.

Trening Neuroflow prowadzony jest on-line. Może być prowadzony w domu, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.

Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu specjalistycznej diagnozy.

Diagnoza metodą Neuroflow jest badaniem w kierunku występowania zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD), Diagnoza jest kilkuetapowa i obejmuje:

 • szczegółowy wywiad dotyczący rozwoju dziecka oraz wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji,
 • badanie audiometrii tonalnej, czyli ocenę czułości słuchu dziecka (sprawdzenie, czy dziecko nie ma niedosłuchu),
 • cenę wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow. Testy różnią się w zależności od wieku dziecka i polegają, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

Po zakończeniu badania w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD diagnosta omawia z rodzicami Raport z badania. Raport zawiera informacje dotyczące tego, jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane, co badają poszczególne testy oraz jakie wyniki
uzyskało dziecko. Przeprowadzenie diagnozy jest warunkiem podjęcia aktywnego treningu słuchowego Neuroflow. Po każdym etapie treningu zalecana jest diagnoza kontrolna, która pozwala ocenić postępy dziecka i podjąć decyzję co do dalszego postępowania.

Sensomotoryczna Terapia Widzenia STW® to program diagnostyczno – terapeutyczny opracowany przez Agnieszkę Rosę skierowany do dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, dysleksją i dysgrafią, osłabioną pamięcią, obniżoną koordynacją wzrokowo- ruchową, zaburzeniami koncentracji uwagi. STW łączy terapię widzenia ze stymulacją sensoryczną i słuchową. Może być uzupełnieniem prowadzonej terapii SI, terapii ręki, terapii ortoptycznej lub terapii pedagogicznej.

Zapraszamy dzieci z wadami postawy, asymetrią ciała, wadami stóp, koślawością kolan, zaburzonym napięciem mięśniowym, opóźnionym rozwojem ruchowym, zaburzeniami równowagi i koordynacji, trudnościami z motoryką dużą i małą, a także dzieci zmagające się z różnymi chorobami przewlekłymi i wrodzonymi.

Terapia ma na celu osiągnięcie jak największej sprawności i samodzielności dziecka. Oprócz utrzymania efektów i osiągania nowych celów psychoruchowych fizjoterapia ma na celu prewencję zmian związanych z zaburzeniem. Łączy w sobie różnorodne metody terapeutyczne.

Fizjoterapeuta dziecięcy zajmuje się pacjentami od wieku niemowlęcego aż do ukończenia przez nich 18. roku życia.