Flat Preloader Icon

Progres Pszczyna – badania psychologiczne, psycholog, psychoterapia, pedagog, nauka czytania

Terapia grupowa - warszaty

Celem zajęć jest nauczenie dzieci konkretnych umiejętności składających się na funkcjonowanie społeczne. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci: mających trudności z funkcjonowaniem w grupie oraz dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, np. z zespołem Aspergera czy autyzmem.

TUS to zajęcia prowadzone w małych grupach (od 4 do 6 osób). Odbywają się cyklicznie, raz w tygodniu i trwają 50 minut. Pierwsze spotkanie odbywa się tylko z rodzicami i ma charakter rekrutacyjny, służy zebraniu informacji na temat dziecka i jego trudności, a jego celem jest dopasowanie oddziaływania terapeutycznego do aktualnego poziomu funkcjonowania konkretnego uczestnika. Kolejne spotkania poświęcone są na pracę grupową z dziećmi. Uczestnicy pracują miedzy innymi nad rozwijaniem kompetencji społecznych, takich jak nawiązywanie i podtrzywywanie relacji, przyjmowanie odmowy, radzenie sobie ze złością. Część zajęć poświęcona jest rozpoznawaniu, nazywaniu i wyrażaniu przeżywanych emocji. Na ostatnim spotkaniu terapeuci omawiają z rodzicami zmiany, jakie zaszły w zachowaniu dziecka i ustalają dalsze kroki postępowania.

Nie potrafisz mówić NIE? Brak Ci stanowczości? Trudno Ci poradzić sobie z porażką? Zapraszamy na warsztaty dla dzieci i młodzieży ASERTYWNOŚĆ. Zajęcia obejmują cykl sześciu spotkań, prowadzonych przez dwie terapeutki.

MAŁE GRUPY – PRZYJAZNA ATMOSFERA – SKUTECZNE METODY PRACY

Nieśmiałość i towarzysząca jej często zaniżona samoocena zaburzają rozwój dziecka, uniemożliwiając mu korzystanie z posiadanych zasobów, blokując zdolność wyrażania siebie, przeżywanych emocji i odczuwanych potrzeb. W konsekwencji dzieci nierzadko doświadczają odrzucenia przez rówieśników, nie potrafią zintegrować się z grupą, znaleźć przyjaciół. Proponowane przez nas zajęcia mają na celu wsparcie dziecka w rozwoju społeczno – emocjonalnym poprzez kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych mocnych i słabych stron oraz przeżywanych emocji, budowanie pozytywnej samooceny, uczenie nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z rówieśnikami, zapoznanie z technikami asertywności i relaksacji.

Zajęcia odbywają się w małych grupach.

Skuteczne sposoby utrwalania i zapamiętania zasad ortograficznych dla dzieci w wieku szkolnym – terapia ortograficzna

Dobra znajomość zasad ortograficznych i umiejętność zastosowania ich w pisowni pomaga unikać błędów.

Dzieci poznają je w szkole stopniowo, jednak zasady pisowni w języku polskim nie należą niestety do najłatwiejszych. Mnogość reguł i liczne wyjątki nie ułatwiają nauki. Wkuwanie ich na pamięć, bez zrozumienia, mija się z celem, jeżeli dziecko nie będzie potrafiło wykorzystać ich w praktyce. Naukę można uprzyjemnić i usprawnić wykorzystując różne techniki skutecznego zapamiętania zasad prawidłowej pisowni.

Zapraszamy na zajęcia grupowe w grupach 4-6 osób.

Zajęcia dotyczą stymulowania i rozwijania zaburzonych funkcji słuchowych, wszechstronnego rozwoju dziecka, sprawności komunikacyjnej oraz współdziałania zmysłów: słuch – wzrok – ruch.

Cele programu są następujące:

 • ćwiczenia percepcji słuchowej,
 • ćwiczenia percepcji słuchowej,
 • kształtowanie wrażliwości ruchowej,
 • ćwiczenia uwagi słuchowej, pamięci sekwencyjnej, świeżej,
 • doskonalenie umiejętności koncentracji i uwagi na bodźcach słuchowych,
 • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, słuchu fonematycznego,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia rytmiczne,
 • ćwiczenia w naśladowaniu dźwięków, ruchów,
 • trening wypowiadania się,
 • poszerzanie zasobu słownictwa,
 • rozwijanie logicznego myślenia, wnioskowania,
 • trening czytania ze zrozumieniem,
 • doskonalenie poprawnego pisania.

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 5-7 lat przygotowujące do pójścia do szkoły.

Podjęcie nauki szkolnej jest dla wielu dzieci wyzywaniem. Dodatkowe wsparcie w postaci zajęć stymulujących rozwój poznawczy, sensomotoryczny i emocjonalny ułatwi im ten krok, pomoże łagodnie wejść w rolę ucznia.

Grupowe zajęcia adaptacyjne dla dzieci 2 i 3 – letnich, przygotowujące do przedszkola. W małej grupie i bardzo przyjaznej atmosferze przyszłe przedszkolaki uczą się pracy i zabawy w zespole rówieśniczym.

Dogoterapia polega na celowym wprowadzeniu odpowiednio wyselekcjonowanego lub wyszkolonego psa w proces terapii, rehabilitacji, rozwoju czy edukacji. Jest to metoda wspomagająca i wzmacniająca osiąganie założonych celów. Pozytywny wpływ zwierzęcia wykorzystuje się, według definicji międzynarodowych, w:

 • Terapii w Asyście Zwierząt (Animal Assisted Therapy) – polega na pracy zespołu specjalista terapii + zwierzę w celu poprawy funkcjonowania pacjenta w obszarze fizycznym, poznawczym czy behawioralnym.
 • Edukacji w Asyście Zwierząt (Animal Assisted Education) – cel pedagogiczny lub edukacyjny jest osiągany przy pomocy zespołu nauczyciel + zwierzę.
 • Zajęć w Asyście Zwierząt (Animal Assisted Activity) – jest to spotkanie z zespołem człowiek plus zwierzę, w celach motywacyjnych, edukacyjnych czy rekreacyjnych.


Dogoterapia wspomaga procesy rehabilitacji w obszarach: psychicznym, fizycznym, społecznymi i w edukacji. Jest przeznaczona dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Towarzystwo psa pomaga m.in. dzieciom z trudnościami w nauce, z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, osobom chorym i starszym. Może być prowadzona indywidualnie lub w małych grupach.

Arteterapia to inaczej leczenie przez sztukę. Zgodnie z definicją Brytyjskiego Stowarzyszenia Arteterapeutów (The British Association of Art Therapists (BAAT)) arteterapia jest formą psychoterapii (art psychotherapy), która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. We wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane.

Dzięki temu osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia (David B. Edwards: Art therapy. London: SAGE, 2004).

Techniki i metody wykorzystywane przez arteterapeutów to m.in. rysunek, rzeźba, malarstwo, muzyka, taniec, drama i wiele innych.

Aby wziąć udział w arteterapii nie trzeba posiadać uzdolnień artystycznych. Wytwory uczestników nie podlegają ocenie. Terapia przez sztukę jest szczególnie wskazana dla tych dzieci i dorosłych, którzy mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć słowami, odpowiadaniem na pytania, formułowaniem wypowiedzi.

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności pomocnych w byciu skutecznym Rodzicem szczęśliwego Dziecka.

Podejmowane na zajęciach zagadnienia odnoszą się do różnych sfer rodzicielstwa:

 • rozpoznawania zasobów własnych i dziecka,
 • postaw rodzicielskich i stylów wychowania,
 • radzenia sobie z emocjami,
 • sztuki komunikowania się,
 • umiejętności stawiania granic,
 • nagradzania,
 • wychowania do samodzielności,
 • radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.


Zajęcia mają charakter treningowy i bazują na aktywnej pracy wszystkich uczestników.